Co: Comic

Co 100  Deutschsprachige Comics (einschl. Übersetzungen)
Co 200  Englischsprachige Comics (einschl. Übersetzungen)
Co 300  Französischsprachige Comics (einschl. Übersetzungen)
Co 400  Italienischsprachige Comics (einschl. Übersetzungen)
Co 500  Spanischsprachige Comics (einschl. Übersetzungen)
Co 1100  Finnischsprachige Comics (einschl. Übersetzungen)
Co 1400  Schwedischsprachige Comics (einschl. Übersetzungen)
Co 1500  Japanischsprachige Comics (einschl. Übersetzungen)